Магазин за кредити | Застраховки телефон 0875 / 220980  

Последици при преостановени вноски по кредит

Последици, произтичащи от закъснели или временно преустановени вноски по лични кредити.


Последиците, произтичащи от временнопреустановени или закъснели плащания трябва да са ясно изложени в условията, които са неотменна част от договора за кредит между Вас и кредитора.Обикновено, това е наказателна лихва, ако просрочите вноските, дължими по договора, след договорената дата. Лихвата за просрочие се начислява в процент върху просрочените вноски.Освен това, по силата на Закона за потребителския кредит в България, при забава на потребителя кредиторът има право само на лихва за времето на забавата. Когато потребителят забави дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва. Понастоящем законовата лихва е в размер Основен лихвен процент (ОЛП) на БНБ + 10 пункта. Кредиторът не може да откаже да приеме частично плащане на потребителския кредит. За ипотечните кредити все още няма такъв регламент. В някои случаи, кредиторът може да Ви позволи временно да преустановите плащането на вноските, ако го уведомите за това. Допълнителната дължима лихва, в резултат на временното преустановяване на вноските се добавя към погасителния Ви план.

 


©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/

Кредит с лошо ЦКР. Бързи и лесни кредити до 7 000 лева, в рамките на 24 часа. Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история не е от значение за нас. За нас е достатъчно Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита, ако Вие имате затруднение да ги плащате. А ако е собственик на недвижим имот, то шансът да бъдете одобрен е още по-голям. Щом роднините и приятелите Ви вярват, ние не се съмняваме в това! Rapida.bg

 Може да видите и информация за  Ипотеката на имот , обезпечен заем за който не се изискват поръчители и няма значение от кредитната история.

 

 

Кредит с поръчител

Ако имате поръчител, Вашата лоша кредитна история няма значение. Достатъчно е Вашият поръчител да се съгласи да покрива вноските по кредита. Виж повече